Правила за създаване на банда

1. Символи на бандата

1.1. Символите на бандата трябва да бъдат уникални в рамките на проекта SofiaWars.com. Те не могат да бъдат пълно или частично копие на нечии други, с изключение на случаите на договореност между бандите.
*Символите, които са предоставени от играта и могат да се избират от играчите не са уникални и те могат да се повтарят с други банди.

1.2. При качване на изображението на символа на бандата трябва да се спазват установените от системата размери и формат:
* Иконка на бандата (вижда се до ника на играча) - размер 28x16px, формат PNG
* Герб на бандата (вижда се на“знамето“ на страницата на бандата) - размер 99x99px, формат PNG.

1.3. Иконката и гербът на бандата трябва да бъдат еднакви по смисъл и външен вид и да подхождат на проекта SofiaWars.com.

1.4. Забранено е да се заимстват символи, които вече се използват в играта и принадлежат на създателите й. Например иконките на монетите, рудата, дините, символите на столичаните и провинциалистите и т.н. са забранени.

1.5. Като символ на банда не може да се използват изображения, които нарушават авторски, имуществени или права от друг род. В случай на оплакване бандата ще бъде разформирана без предупреждение и компенсации на разходите за създаването й няма да има.

1.6. Символите на бандата трябва да отговарят на общите правила на играта и на игровото законодателство като цяло.

2. Название на бандата

2.1. В названието на бандата не може да има букви на две азбуки едновременно (българска и английска). Допуска се в названието на азбуката да има или само кирилица, или само латиница.

2.2.Забранени са нецензурни названия на банди, както и названия, пропагандиращи фашизъм, наркотици и други нарушения на действащите правила за общуване в проекта SofiaWars.com.

2.3. Названието на бандата трябва бъде уникално в рамките на проекта SofiaWars.com. То не може да бъде копие на вече съществуващо. Видоизменено копие, чийто първоизточник е разпознаваем, също не се толерира.

2.4. Названието на бандата трябва да отговаря на общите правила и на игровото законодателство като цяло.

3. Друга информация за бандата

3.1. В девиза и легендата на бандата не могат да се използват имена, названия, завоалирани изрази, абревиатури, цифри, цитиране на лозунги, подкани, надписи и др., пропагандиращи национал-социализъм, нацизъм, фашизъм, расизъм, екстремизъм, тероризъм.

3.2. В информацията за банди е забранена употребата на нецензурна лексика, преки или косвени обиди на играчи и банди.

3.3. Цялата информация за бандата, включително названието и символите, трябва да съответства на правилата за общуване на проекта SofiaWars.com и на законодателството на РБ.

3.4. В полето Сайт може да бъде разположен само сайтът на бандата. Всички други линкове ще бъдата смятани за нарушение на правилата и лидерът на бандата ще бъде наказан.

4. Ред на отстраняване на нарушенията

4.1. Бандите, чиито названия и символи нарушават настоящите правила, са длъжни да премахнат нарушенията в течение на 48 часа.

При нарушаване на точки 1.3, 1.4, 1.6, 2.1, 2.2, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 на настоящите правила лидерът на бандата трябва да премахне нарушението в рамките на 24 ч. след предупреждението от модератор. При опит да се излъже модератор или при повторни нарушения ще бъдат взети следните мерки: блокиране на акаунта завинаги или намаляване на всички показатели на героя, които могат да бъдат тренирани.

4.2. В случай, че две банди притежават еднакви или подобни названия и/или символи, права за запазването им има бандата с по-малък номер (id) на бандата или бандата, предоставила доказателство за авторство над символите.

4.3. За отстраняване на нарушения на дадените правила, лидерите на бандите трябва да изпращат изображения в правилен формат (съгласно пункт 1 на дадените правила) и новото название на бандата (съгласно т.2 на дадените правила) на техническата поддръжка чрез формуляра за обратна връзка (www.sofiawars.com/support)

4.4. Търснето на банди с подобна символика/название, както и отстраняване на нарушенията се осъществява без участието на администрацията и е задължение на бандата.

4.5. Банди, които не успеят да прикачат символите си по технически причини, трябва да изпратят линкове на желаните изображения с правилен формат (съгласно т. 1 на текущите правила) чрез формуляра за обратна връзка (www.sofiawars.com/support).

5. Други случаи

5.1. В останалите случаи, непосочени в по-горе в правилата за регистрация на банда, Администрацията има право да действа по свое усмотрение.