Условия за ползване

1. Сфера на валидност

'Ексес Софтуер' АД предлага Madmoo.com, като игрален портал в интернет (по-долу наречена за краткост 'Ексес Софтуер'). 'Ексес Софтуер' предлага онлайн игри и други услуги. Към тези услуги принадлежат напр. създаването на профилна страница, участието в блогове и форуми, включването на медийни съдържания като снимки, текстове и игри и придобиването на виртуални предмети и/или други услуги. Участниците в игрите на 'Ексес Софтуер' и потребителите на игралния портал Madmoo.com се обозначават по-долу като 'Потребители'. Ако в тези Общи условия за ползване (по-долу 'ОУП') става въпрос за 'игри' или 'услуги', то с това се обозначават игрите и услугите на фирма 'Ексес Софтуер'.

Фирма 'Ексес Софтуер' извършва услуги за потребителите на тези игри и услуги само въз основа на ОУП. ОУП на потребителя няма да бъдат изрично признати като предмет на договора, освен ако 'Ексес Софтуер' писмено се съгласи с тях.

Долупосочените ОУП уреждат използването на игралния портал Madmoo.com, на онлайн-игрите и услугите на 'Ексес Софтуер'. Ползването се извършва на първо място с персонален компютър в интернет посредством телефон, ISDN, DSL или друга равностойна връзка. Освен това е възможно и ползването от всички крайни уреди, които имат достъп до интернет, като функционалният обхват и/или изображението могат да бъдат ограничени.

Предмет на тези ОУП не са евентуални въпроси, произтичащи от предоставянето на телекомуникационните връзки, както и връзката с уеб сайтове и онлайн игри и софтуер на трети лица (браузър, софтуер), тъй като тези услуги не се извършват от 'Ексес Софтуер".

1.1 Потребители

1.1.1 Фирма 'Ексес Софтуер' предлага своите игри и услуги само на потребители по смисъла на § 13 от Гражданския кодекс. Изключено е ползването на игрите и услугите на фирма 'Ексес Софтуер' с професионална цел или други стопански цели.

1.1.2 Право на ползване имат лицата, които са навършили 18-годишна възраст в момента на регистрацията.

1.1.3 С регистрацията за ползване на игрите и/или услугите потребителят изрично гарантира (i) своето пълнолетие и дееспособност.

1.2 Предмет на договора, ползване и промяна на игрите и услугите

1.2.1 Фирма 'Ексес Софтуер' дава възможност на потребителите да участват в рамките на наличните технически и производствени възможности в предложените от нея в интернет игри и услуги.

1.2.2 Участието в игрите служи само за развлечение.

1.2.3 При услугите фирма 'Ексес Софтуер' предоставя определени информации и дава възможност на потребителите да предоставят между другото и информация в мрежата, да създадат индивидуални лични профили, които могат да се гледат от потребителите на игрите и услугите и от трети лица.

Освен това чрез Madmoo.com потребителят може да комуникира с трети лица, да обменя с тях снимки, видеофилми, игри и, доколкото това е възможно, музика и други медийни съдържания, да публикува блогове и коментари, да дава оценка за игрите, другите потребители, трети лица и транзакции.

1.2.4 Ползването се осъществява като фирма 'Ексес Софтуер' предоставя онлайн на съответните URLs на игрите респ. услугите, приложенията, необходими за участие. Фирма 'Ексес Софтуер' си запазва правото да предлага игрите – евентуално и с друг функционален обем – на носители на данни, които могат да бъдат закупени. Продажбата на игрите не попада под тези Общи условия на ползване.

1.2.5 Участието в игрите и ползването на услугите се предоставя само на тези лица, които са открили преди това клиентска сметка (по-долу наречена „Account) по пътя на регистрацията. Account може да се открие или в игралния портал www.madmoo.com, или на съответния URL на играта. Account, открит в игралния портал Madmoo.com дава право на потребителя да ползва всяка игра като се вземат предвид предпоставките на цифра 1.1.

1.2.6 Регистрацията, тоест заявката за откриване на Account, се извършва чрез попълването на формуляр и въвеждането на различни информации. Ползването на игрите и/или услугите е възможно от момента, в който фирма 'Ексес Софтуер' открие Account за потребителя.

1.2.7 Потребителят има право да открие различни Accounts при Madmoo.com. В някои от предложените от фирма 'Ексес Софтуер' игри потребителят има право да участва само с един Account ('забрана за мултиакаунтинг'). Допълнителна информация ще намерите в правилата към игрите. Фирма 'Ексес Софтуер' препоръчва на потребителите, които разполагат с няколко Accounts, да се запознаят непременно с правилата на играта, тъй като нарушението срещу забраната за няколко сметки се наказва с моментално блокиране на потребителя.

Дори и при игри, в които е разрешено на потребителя да има няколко Accounts, е забранено различните сметки на потребителя да комуникират помежду си или да се интегрират по друг начин ('забрана за пушинг'). Освен това, определен Account не трябва да се използва за постигане на облага на друг Account на същия потребител, например чрез пренасяне на предмети или кредити от игралната валута в рамките на играта от един Account на друг Account на същия потребител или когато определен Account се състезава заедно или срещу друг Account на същия потребител.

1.2.8 След откриване на Account потребителят може да участва в съответната игра и/или услуга като извика игралния портал Madmoo.com или съответния URL и след това се логне.

1.2.9 Използването на игрите и услугите е разрешено само посредством браузър или специални инструменти 'Tools', които са дадени на разположение от 'Ексес Софтуер' или имат нейното изрично разрешение ('забрана за използване на неоторизирани скриптове'). Това означава преди всичко: Забранено е използването на програми, които предизвикват прекомерно натоварване на сървъра. Забранено е използването на софтуер за систематично или автоматично управление на игрите или на отделни функции от тях (ботс, макрос), за репродуциране или анализиране на игрите, игралните елементи или публикуваните на платформата Madmoo.com съдържания.

1.2.10 Потребителят няма право на откриване на Accounts или публикуване на подобни съдържания при Madmoo.com.

1.2.11 Съответните актуални технически и други предпоставки за игра и участие в услугите могат да се видят на платформата Madmoo.com и/или на съответните уеб сайтове на игрите.

1.2.12 Игрите и услугите се актуализират, настройват, разширяват и променят непрекъснато. В съответствие с това потребителят получава само право на ползване за съответната игра и услуга в съответно актуалната версия.

1.2.13 Ползването на игрите в основната им версия е безплатно. Определени функции се предоставят само на плащащи потребители (виж точка 7). Ако това не е уговорено в описанието на съответната услуга, то нейното използване остава безплатно.

1.2.14 Не съществува претенция на потребителя за запазване на игрите и/или услугите във версията им по време на сключване на договора. Фирма 'Ексес Софтуер' си запазва правото да преустанови по всяко време предоставянето на определена игра и/или услуга без да посочва причините за това. След като направи избора си потребителят може да изисква кредитирането на заплатени в този случай предварително такси (напр. Premium Features) за други игри и/или услуги, предоставяни от фирма 'Ексес Софтуер' или да изисква връщането на предварително заплатени такси. Правото на потребителя да прекрати с моментално действие договора за игри и/или услуги, които не могат да се ползват, остава незасегнато от това. Други претенции на потребителя са изключени, освен ако те не са изрично предвидени в ОУП.

2 Договорна оферта и сключване на договора

2.1 Потребителят прави обвързващо предложение за сключване на договор за игри и услуги като попълни формуляр за регистрация (също и 'заявление на потребителя'). За целта е необходимо да се попълнят всички маркирани полета за данни в регистрационния формуляр.

2.2 Договорът между фирма 'Ексес Софтуер' и потребителя се осъществява от фирма 'Ексес Софтуер' с приемането на офертата на потребителя. Приемането може да стане изрично или чрез изпълнението на първото приемащо действие от страна на фирма'Ексес Софтуер'.

2.3 Постъпването на заявлението на потребителя се потвърждава незабавно по електронен път на посочения от потребителя е-мейл адрес. Потвърждението за постъпване не представлява обвързващо приемане на заявлението. Потвърждението за постъпване може да се комбинира обаче, с волеизявлението за приемане.

3 Право на оттегляне на волеизявлението

Потребителят може да оттегли в писмена форма (напр. писмо, факс, е-мейл) изявлението си за сключване на договор за игри и услуги и за поръчка на Premium-Features в рамките на две седмици без да посочва причините за това. Срокът започва да тече най-рано след получаването на възражението. За да се спази срока за оттегляне, е достатъчно неговото навременно изпращане. Правото на оттегляне на волеизявлението се анулира, когато става въпрос за предложени от фирма 'Ексес Софтуер' услуги, с извършването на които 'Ексес Софтуер' е започнала с изричното съгласие на потребителя преди края на срока за оттегляне или когато потребителят сам е поискал тяхното извършване. Подобни случаи са налице, когато потребителят е използвал играта респ. Premium-Features или услугата.

Оттеглянето на волеизявлението трябва да се изпрати на:

„Ексес Софтуер” АД

бул. Симеоновско шосе 130

1700 София

България

E-mail: office (at) xs-software.com

При оттегляне на волеизявлението, направено по е-мейл се посочва името на играта и евентуално Premium-Features и/или услугата и името на потребителя.

В случай на валидно оттегляне трябва да се възстановят услугите, получени от двете страни и да се върнат евентуалните ползи. Това означава, че платените вече такси могат евентуално да не се възстановят напълно, ако потребителят ги е използвал преди да оттегли волеизявлението си.

4 Достъпност

Фирмата 'Ексес Софтуер' гарантира достъпността на игрите и услугите на 90% (деведесет процента) от годишните средства. Изключение от това правят времената, в които сървърът на игралния портал Madmoo.com или отделни игри не могат да се достигнат чрез интернет въз основа на технически или други проблеми, върху които фирма 'Ексес Софтуер' няма влияние (непреодолима сила, вина на трети лица и др.), както и времената, през които нормално се провеждат работи по техническото обслужване. Фирма 'Ексес Софтуер' може да ограничи достъпа до услугите, ако това изисква сигурността за използване на мрежата, запазването на целостта на мрежата, особено избягване на тежки повреди в нея, на софтуера или запаметените данни.

5 Достъп и запознаване с Общите условия за ползване, промени и други известия, контакт от страна на потребителя

5.1 С изпращането на заявлението и ползването на игрите и/или услугите потребителят приема Общите условия за ползване. Те важат за всяко логване в портала Madmoo.com, особено за всяко участие в игрите и/или ползване на услугите. Общите условия за ползване могат да се разпечатат от потребителя, преди той да изпрати заявлението или да се запаметят на носител на данни.

5.2 Фирма 'Ексес Софтуер' си запазва правото по всяко време да прави промени или допълнения в ОУП с бъдещо действие, ако те са необходими и не са в ущърб на потребителя и не навреждат на добросъвестността в правния обмен.

5.3 Промени в ОУП се известяват по подходящ начин във формата на текст. По принцип известяването се извършва чрез публикуване на уеб сайта на предлаганите от фирма 'Ексес Софтуер' игри и/или съответните услуги или по е-мейл. Промените в ОУП се обявяват на потребителя във всеки случай при следващото му логване след промяната, като подчертано съобщение.

5.4 Потребителят има възможност да направи възражение срещу промените на ОУП в рамките на 14 (четиринадесет) дни след оповестяването им и запознаването с тях. Ако потребителят не отправи писмено възражение към 'Ексес Софтуер' относно променените условия в рамките на срок от 14 дни след известяването им и възможността да се запознае с тях, или ако той продължава да ползва игрите и/или услугите, то променените или допълнените условия влизат в сила. Ако възражението на потребителя постъпи в срок, то и двете страни имат право да прекъснат договора в срок от един месец, ако не е налице възможността съгласно цифра 8.1 за право на прекъсване на договора по всяко време. До приключване на договора продължават да важат първоначалните Общи условия за ползване. Евентуални такси, платени преди периода на приключване, се възстановяват на потребителя в този случай пропорционално. Изключени са други претенции на потребителя.

5.5 Фирма 'Ексес Софтуер' обръща особено внимание на възможността за възражение и прекратяване, срока и правните последици, в случай на пропуснато възражение, при известяване на промените.

5.6 Фирма 'Ексес Софтуер' ще комуникира с потребителя по е-мейл, ако с тези ОУП не е определено нещо друго или не са налице други споразумения с потребителя. Комуникацията с потребителя чрез и-мейл адреса му може да служи за уведомяване чрез бюлетин във връзка с промени по игрите, промоции, новости в тях и т.н. Потребителят трябва да гарантира, че изпратените от фирма 'Ексес Софтуер' мейлове пристигат на посочения от потребителя при регистрацията е-мейл адрес. Той е длъжен да се погрижи за това, между другото и чрез настройване на спам филтъра, както и да контролира редовно този адрес. Освен това фирма 'Ексес Софтуер' си запазва правото сама да избере формата за останалата кореспонденция.

5.7 При всеки контакт с фирма 'Ексес Софтуер' потребителят трябва да посочи, за коя игра и/или респ. услуги и за кой Account в играта респ. услугата става въпрос..

6 Ръководства и правила за игра

6.1 Ръководствата за игра и правилата за игра на съответните игри и услуги се публикуват на игралния портал Madmoo.com, респ. на съответния уеб сайт на играта/услуга.

6.2 Потребителят съзнава, че играе с много потребители в игралния свят, респ. че комуникира с различни потребители на Madmoo.com. За да е възможна сполучливата игра, е необходимо да се спазват правилата. С участието си потребителят признава обвързващо правилата на играта и предпоставките за участие в услугите.

6.3 Потребителят няма да извършва нищо, което ще попречи на провеждането на игрите и услугите и сполучливата съвместна игра.

7 Степенуване на тарифите, условия за плащане, забавяне

7.1 Онлайн игри

7.1.1 Основна версия

Фирма 'Ексес Софтуер' предоставя игрите след откриване на Account (виж горе 1.2). В такъв случай на потребителя се предоставя първоначално основна версия. Откриването на Account и използването на основната версия е безплатно. Основната версия (без ущърба на правото на фирма 'Ексес Софтуер' за преустановяване на игрите) не е ограничена във времето и може да се играе. В основната версия потребителят не разполага обаче със всички функции.

7.1.2 Premium-Features

Потребителят има възможниост да получи срещу заплащане функции, които не се намират на разположение в основната версия (по-долу наречени: Premium-Features). При отделните игри могат да се предлагат различни Premium-Features. Кои Premium-Features се предлагат към определени тарифи, какви функции имат те и какви са изискваните условия, може да се види на уеб сайта на съответната игра.

В зависимост от съответния Premium-Feature и тарифа, може да става въпрос за еднократно плащане, за да се зареди нужния кредит за определени функции в съответната игра според нейните правила, или за плащания, които трябва да се извършат за определен период от време (например, дни, седмица, месец, тримесечие, полугодие, година).

Игрите се развиват непрекъснато. Фирма 'Ексес Софтуер' си запазва поради това правото да предлага по всяко време нови Premium-Features. В хода на настройването и по-нататъшното развитие на игрите фирма 'Ексес Софтуер' си запазва също правото да не предлага повече отделни Premium-Features и/или да ги предлага в безплатната основна версия (сравни по-горе 7.1.1). Ако потребителят е платил вече за бъдещ период за Premium-Features и не може да ги използва, защото те не се предлагат повече и/или се намират на разположение в основната версия, вместо това 'Ексес Софтуер' ще предложи на потребителя в замяна други Premium-Features и/или ще възстанови пропорционално заплатената от потребителя сума. В такъв случай потребителят може да избере, дали да прекрати договора с моментално действие. Изключени са други претенции на потребителя.

Ако потребителят е малолетен с поръчката на Premium-Features той изрично уверява, че за тази цел или на собствено разположение са му предоставени необходимите средства за заплащането им.

Ако за определени игри достъпът е възможен само чрез софтуер, който трябва да се зареди, за разноските важат правилата за Premium-Features.

7.1.3 Абонамент / автоматично удължаване

Ако е необходимо да се заплащат Premium-Features за определен период от време, потребителят сключва абонамент, който се удължава автоматично, ако потребителят не прекрати в определения в цифра 8.2 срок тези услуги след изтичане на съответния период от време. Периодите за абонамента могат да се видят в правилата, приложими за съответната игра.

7.1.4 Условия на плащане, изискуемост

Фирма 'Ексес Софтуер' има право да изисква предварително таксите за ползването на Premium-Features (виж по-горе 7.1.2). Таксите са изискуеми със сключване на договора и се изтегля от банковата сметка респ. кредитната карта, посочени от потребителя, ако той не избере друг начин на плащане (напр. Premium-SMS). Сумата, която се приспада, се обозначава на разпечатката от кредитната карта, респ. банковата сметка като Madmoo.com или XS-Software.

7.1.5 Съгласуване на таксите

Фирма 'Ексес Софтуер' има по всяко време право да намали цените трайно или за ограничено време, както и да предложи трайно или за определено време нови продукти, услуги или начини на приспадане. Освен това фирма 'Ексес Софтуер' има право да промени по всяко време цените със срок от шест седмици като извести потребителя предварително писмено или изпрати е-мейл на посочения от него е-мейл адрес. Променената цена важи, ако потребителят не възрази в рамките на шест седмици след известието за промяна на цената. Договорното отношение продължава с променените условия/цени. Фирма 'Ексес Софтуер' обръща особено внимание на възможността за възражение и прекратяване, срока и правните последици, в случай на пропуснато възражение, при известяване на промените.

Ако възражението на потребителя постъпи на време, то и двете страни имат право да прекъснат договора в срок от един месец, ако не е налице възможността съгласно цифра 8.1 за право на прекъсване на договора по всяко време. До приключване на договорните отношения продължават да важат първоначалните тарифи.

Евентуални такси, заплатени от потребителя за период след приключване на договорните отношения (плащания) се възстановяват на потребителя пропорционално. Изключени са други претенции на потребителя.

7.2 Забавяне

В случай на забавяне фирма 'Ексес Софтуер' има право да изисква лихви в размер на 5% над съответната основна лихва. В случай на забавяне фирма 'Ексес Софтуер' има освен това право да преустанови услугите респ. да блокира веднага всички Accounts на потребителя. За периода на блокирането не се приспадат такси за завършени абонаменти. Фирма 'Ексес Софтуер' има право да изисква административна такса за блокирането, съобщението за блокиране и анулирането на блокирането, респ. създаването на нов Account, в случай на цялостно плащане. Сумата на административната такса може да се види на игралния портал Madmoo.com като се извика съответната игра, респ. услуга. При всички случаи потребителят има възможност да докаже, че не е възникнала никаква щета или че тя е значително по-малка.

7.3 Неплатени суми, такси за сторниране

Ако по вина на потребителя или поради недостатъчно покритие на сметката, за което е отговорен потребителят, се появят неплатени суми и/или свързани с това такси за сторниране поради по-късно сторниране на задълженията в ущърб на фирма 'Ексес Софтуер', потребителят поема произтеклите от това разходи. Фирма 'Ексес Софтуер' има право да изисква тези разходи от сметката на потребителя заедно с първоначалната такса като ги приспадне повторно. Ако плащането на таксите се извършва чрез дебитно плащане или кредитна карта и са налице неплатени суми, то фирма 'Ексес Софтуер' пресмята административна такса в размер на 9, 60 Евро за всяко задължаване/плащане с кредитна карта заедно с възникналите за фирма 'Ексес Софтуер' банкови такси. При всички случаи потребителят има възможност да докаже, че не е възникнала никаква щета или че тя е значително по-малка.

7.4 Няма гаранция за печалба

Фирма 'Ексес Софтуер' не гарантира на потребителя печалба. Освен това потребителите нямат право на изплащане на цената, ако то не е посочено изрично в тези ОУП.

Претенцията за изплащане на печалба е налице само, когато такава печалба е обявена изрично от фирма 'Ексес Софтуер'.

Не е налице такава претенция и когато фирма 'Ексес Софтуер' установи, че възможната претенция за печалба би могла да възникне въз основа на манипулация – от технически или правен вид и/или въз основа на всяка манипулация с наказателно-правни последици. С участието си в игрите на фирма 'Ексес Софтуер' потребителят заявява съгласието си фирма 'Ексес Софтуер' да може да изисква по всяко време обстойно разследване по отношение на правомерността на претенцията за печалба и междувременно да откаже изплащането на печалбата без да е необходимо специално разрешение на потребителя за това. Правото на печалба се погасява и когато потребителят се държи противно на правилата на играта. В случай на съмнение доказателствената тежест е задължение на потребителя; потребителят трябва да разясни, че е постъпил в съответствие с правилата на играта. На потребителя е известно възлагането на доказателствената тежест и той изрично я приема, дори и да е възможно това да не се посочва от закона.

7.5 Не е налице изравняване на задълженията, право на задържане, забрана за извършване на цесия

Потребителят може да изравни исканията за плащане на фирма 'Ексес Софтуер' само с безспорни или правомерно установени насрещни претенции. Потребителят може да упражнява право на задържане само, когато неговата насрещна претенция се основава на същото договорно отношение. Изключено е извършването на цесия на претенциите на потребителя спрямо фирма 'Ексес Софтуер' на трети лица.

7.6 Услуги

Ако не е уговорено друго в описанието на услугите, то те са безплатни.

Иначе важат съответно цифри 7.1 до 7.5 за заплатимите услуги.

8 Период на действие, прекратяване

8.1 Неопределен период на действие

Договорите между потребителя и фирма 'Ексес Софтуер' се сключват за неопределен период от време, ако не е определено нещо друго в конкретната оферта на фирма 'Ексес Софтуер'. Ако не е уговорен срочен период на действие за договора за ползване на игрите и/или услугите, то и двете страни имат право на едностранно прекратяване на договора с незабавно действие.

8.2 Определен период на действие

Ако е уговорен определен период на действие за договора за ползване на игрите и/или услугите респ. на договора за ползване/предоставяне на Premium-Features (за целта виж и цифри 7.1.2 и 7.1.3), то важат посочените по-долу правила. Договорът за ползване на игрите и/или услугите, респ. договорът за ползване/предоставяне на Premium-Features се удължава автоматично за същия период на действие. Това не важи, ако потребителят не прекрати договора за ползване на игрите и/или услугите респ. договора за ползване/предоставяне на Premium-Features в срок от 14 дни преди края на периода.

8.3 Посочване на причини, прекратяване договора по важна причина

При едностранно прекратяване на договора с предизвестие не е необходимо да се посочват причините за това.

Незасегнато от посочените по-горе уредби остава правото на страните за прекратяване по всяко време на договора за ползване на игрите и/или услугите респ. на договора за ползване/предоставяне на Premium-Features по важна причина.

Ако фирма 'Ексес Софтуер' е отговорна за прекратяването на договора за ползване на игрите, респ. на договора за ползване/предоставяне на Premium-Features без предизвестие, то предварително платените от него такси за периода след приключване на договора (особено Premium-Features) се възстановяват пропорционално. Изключени са други претенции на потребителя, освен ако те не са изрично упоменати и приети в ОУП.

Фирма 'Ексес Софтуер' има особено, но не изключително право на прекратяване на договора по важна причина, когато:

 • потребителят се забави с плащането на задълженията си със сума в размер най-малко на 5 € (Eвро) и не плати, дори и след второто предупреждение;
 • потребителят виновно нарушава законите, правилата на игрите и/или правилата на ползване на услугите и въпреки предупреждението, продължава да прави това нарушение; при тежки нарушения не е необходимо предупреждение, в случай че очакването за спазване на договора от страна на 'Ексес Софтуер' не е възможно;
 • потребителят не е ползвал сметката си в продължение на четири седмици въпреки отправеното към него предупреждение.

По правило не е възможно очакването за спазване на договора от страна на фирма 'Ексес Софтуер' в следните случаи:

 • когато потребителят нарушава наказателния закон;
 • когато потребителят нарушава забраната за няколко сметки (Multiaccounts), определена за някои от предлаганите от 'Ексес Софтуер' игри (виж по-горе цифра 1.2);
 • когато потребителят наруши забраната за пушинг (виж по-горе цифра 1.2);
 • когато потребителят наруши забраната за неоторизирани скриптове (виж по-горе цифра 1.2);
 • когато потребителят посочи неправилни данни при регистрирането (формуляра на заявлението за ползване, сравни по-горе цифра 2) или при плащане на Premium-Features (сравни по-горе цифра 7.1).

В случай на прекратяване на договора от фирма 'Ексес Софтуер' по важна причина, тя има право да изисква сума в размер на 75% от сумата на всички такси, които потребителят би трябвало да заплати, в случай на едновременно прекратяване на договора с предизвестие по време на самия период на действие на договора (особено за поръчани вече Premium-Features). Незасегнато остава правото на потребителя да докаже, че не е възникнала щета или че тя е значително по-малка.

8.4 Прекратяване на договора в писмена форма

Ако не е предвидена възможност за прекратяване в съответната игра, то всяко прекратяване трябва да се извършва в писмена форма, като тази форма е спазена и с изпращането по е-мейл. Прекратяването без предизвестие трябва да е винаги писмено като се посочат причините за това.

9 Задължения и други отговорности на потребителя, отговорност за представените от него информации, авторски права

9.1 Задължения

Главното задължение на потребителя е плащането на предвидената такса, ако той не използва безплатната основна версия на играта, респ. услугата (виж по-горе цифра 7). Главно задължение на потребителя освен това, е задължението му да посочи правилните и пълните си данни, които се изискват от фирма 'Ексес Софтуер' при сключване на договора или за продължаване на договорните отношения. По тази причина потребителят заявява, че зададените от него лични данни и други важни обстоятелства (особено банкови реквизити и номер на кредитната карта) в рамките на договорната оферта или при продължаване на договорните отношения, са правилни и пълни. Потребителят се задължава да съобщи незабавно на 'Ексес Софтуер' евентуална промяна на данните, при съответно запитване от 'Ексес Софтуер' потребителят трябва да потвърди тези данни. Потребителят е длъжен да спазва правилата на играта. При повторно нарушение, въпреки предупреждение, или при тежко нарушение, съгласно цифра 8.3.4 'Ексес Софтуер' има право да блокира веднага и без предоставяне на определен срок договорните услуги и доставки и да прекрати договора.

9.2 Инсталация на софтуер

Фирма 'Ексес Софтуер' не носи отговорност за щети или загуба на данни, които могат да възникнат на компютъра на потребителя поради инсталация на софтуер, който не произхожда от 'Ексес Софтуер'.

9.3 Други задължения на потребителя

9.3.1 Фирма 'Ексес Софтуер' предоставя игрите, респ. услугите онлайн посредством уеб браузър. Необходимият от потребителя софтуер (особено операционна система и браузър, евентуално плъг-инс като Flash или Java) не се предоставят и инсталират от фирма. Фирма 'Ексес Софтуер' не предлага за тях никаква помощ. Задължение на потребителя е да поддържа компютъра си в състояние, което осигурява ползването на игрите на 'Ексес Софтуер'. В съответствие с това фирма 'Ексес Софтуер' не оказва и техническа помощ за инсталиране на софтуера, който е необходим на място.

9.3.2 Потребителят се задължава да държи в тайна получените от фирма 'Ексес Софтуер' данни за достъп, необходими му за достъп до игрите, респ. услугите (данни за логин, пароли и др.). Потребителят ще информира незабавно фирма 'Ексес Софтуер', ако узнае или предполага, че неоторизирани трети лица познават данните му за достъп. По причини, свързани със съхраняването на доказателствата на потребителя се препоръчва да направи това писмено (напр. по е-мейл). Ако трети лица използват игрите, респ. услугите на 'Ексес Софтуер' като употребяват данните за достъп по вина на потребителя, то той носи отговорност спрямо 'Ексес Софтуер' за плащане на такса ползване и обезщетение за нанесени вреди. Фирма 'Ексес Софтуер' има право да приема всеки достъп с данните на потребителя като достъп от самия потребител. Фирма 'Ексес Софтуер' обръща внимание на това, че паролите трябва да се променят на редовни интервали от време по причини, свързани със сигурността. Потребителя носи сам отговорност за използването на собствения си Account.

9.3.3 В случай на обосновано подозрение, че данните за достъп са известни на неоторизирани трети лица, фирма 'Ексес Софтуер' има право по причини, свързани със сигурността, да промени по собствено усмотрение данните за достъп без предварително известие, респ. да блокира ползването на съответния Account. Tя ще информира незабавно оправомощения потребител и при поискване, в рамките на подходящ срок, ще му предостави новите данни за достъп. Потребителят няма право да иска възстановяване на първоначалните данни за достъп.

9.3.4 Фирма 'Ексес Софтуер' защитава системите си от вируси. Въпреки това не може да се изключи изцяло възможността за проникване на вирус. В такъв случай е възможно неоторизирани трети лица да изпращат е-мейлове от името на 'Ексес Софтуер' без нейно разрешение, които да съдържат вируси или др. спайуеър или линкове към уеб данни, които съдържат такива. Фирма 'Ексес Софтуер' няма влияние върху това. Поради това потребителят трябва да контролира за вируси всички постъпващи е-мейлове от 'Ексес Софтуер' или такива, които уж са изпратени от нейно име. Това важи и за е-мейловете от другите потребители на игрите или услугите.

9.3.5 Потребителят следва разпорежданията на 'Ексес Софтуер' и нейните сътрудници, както и на нейните помощници за изпълнение и извършване. Това важи особено за инструкциите на администраторите и водещите на евентуален форум, принадлежащ към съответната игра и/или услуга.

9.3.6 Потребителят се задължава да не използва в никакъв случай Account, името или паролата на друг потребител.

9.4 Задължения на потребителя по отношение на възможни, предоставени от него информации

9.4.1 Потребителят трябва внимателно да съхранява информациите, публикувани от него при Madmoo.com и предоставени на други потребители.

9.4.2 Потребителят се задължава да не разпространява в рамките на услугите съдържания (например видеофилми, снимки, линкове, имена, думи) с рекламни, религиозни, обиждащи, натрапващи, насилствени, сексистки, порнографски или други морално ниски или неприлични, особено расистки, както и дясно- или ляво екстремистки съдържания, лица или разяснения. Освен това потребителят се задължава да не използва защитени понятия, имена, снимки, видеофилми, музикални мелодии, игри и други материали. В случай на съмнение, потребителят трябва да отстрани незабавно неодобрените от 'Ексес Софтуер' съдържания. Фирма 'Ексес Софтуер' има също право да ги отстрани сама. Потребителят трябва да съблюдава непрекъснато валидните законови и правни уредби, особено Закона за защита на младежта, Закона за защита на данните, за защита на личните права, за защита от обида, за защита на авторски права, за правата на запазени марки и др.

9.4.3 Потребителят няма право да използва услугите за нелегални или неоторизирани цели. Той няма право да използва потребителското име и/или е-мейл адреси на други потребители, за да изпраща без тяхно разрешение евентуални нежелани от него мейлове, рекламни послания или такива със стопански или комерсиални цели.

9.4.4 Виновното нарушение на посочените по-горе задължения оправомощава 'Ексес Софтуер' да изтрие сама предоставените от потребителя информации.

9.4.5 Фирма 'Ексес Софтуер' е също така оправомощена да изтрие изцяло или отчасти публикуваните информации, когато са налице конкретни допирни точки за нарушение на ОУП, на ръководствата и правилата на съответните услуги или те са противозаконни. Това се отнася например за информации, които:

 • са очевидно неприлични, расистки, фанатични или възвеличаващи насилието;
 • се натрапват или обиждат друго лице, заплашват, са цинични, оклеветяващи или клеветнически;
 • са от сексистки, порнографски или друг, застрашаващ младежта вид или съдържат линк към уебсайт, забранен за младежи;
 • съдържат неправилна или заблуждаваща информация; подстрекават нелегални начини на поведение;
 • представляват нелегално или неправомерно копие или разпространение на защитено с авторско право произведение напр. по Е-Mail, чрез предоставяне на нелегални компютърни програми или линкове към нелегални програми, информации за избягване на приспособления за защита от копиране на нелегални музикални копия или линкове към нелегални копия или нарушават по друг начин авторските права;
 • съдържат изпращане на 'Junk-Mails, 'разпространяващи се мейлове' или нежелани масови мейлове, съобщения, 'Spimming' или 'Spamming';
 • съдържат ограничени, достъпни само с парола или скрити сайтове и снимки;
 • подпомагат криминални дейности или намерения или съдържат инструкции за нелегални дейности, или подстрекават, между другото не само с информация за производство или закупуване на оръжие, детска порнография, измама, търговия с наркотици, хазарт, сталкинг, спаминг, спиминг, разпространяване на компютърни вируси и други вредни файлове;
 • нарушения на авторското право, патентни нарушения или кражба на фирмени тайни;
 • съдържат изобразяване на лица, които не са дали разрешение за това.
 • съдържат комерсиални дейности и/или продажби напр. обявяване на конкурс, томболи, обменни сделки, обяви, системи от типа „снежна топка”;
 • подканват други потребители да посочат лични данни за комерсиални или противозаконни цели или да посочат данните си за логин;

9.4.6 Не съществуват претенции за възстановяване на изтрити информации. Освен това фирма 'Ексес Софтуер' има право да изключи потребителя от по-нататъшното му участие в съответната услуга и да прекрати без предизвестие сметката на потребителя при многократно нарушение на посочените по-горе правила, въпреки многократни предупреждения. 'Ексес Софтуер' си запазва изрично правото да предяви други претенции, особено претенции за обезщетяване на вреди.

9.4.7 Потребителят ще информира 'Ексес Софтуер', ако разбере за незаконно ползване на услугите от трети лица (напр. разпространяване и изпращане на съдържания, които са забранени съгласно цифра 9.4.5).

За обезпечаване на сигурната намеса потребителят се умолява да направи това писмено, напр. по е-мейл.

9.5 Отговорност на потребителя за евентуални, предоставени от него информации

9.5.1 Потребителят носи сам отговорност за текстовете, файловете, снимките, картините, видеофилмите, мелодиите, песните, произведенията, защитени с авторско право или други материали, информации и т. н. (по-долу „предоставени информации”), които той предоставя на платформата Madmoo.com или обменя с други потребители. Фирма 'Ексес Софтуер' нито окачествява тези съдържания като собствени, нито ги одобрява.

9.5.2 Фирма 'Ексес Софтуер' няма контрол върху публикуваните на Madmoo.com информации. Фирма 'Ексес Софтуер' не проверява информациите, преди те да бъдат публикувани. Веднага щом 'Ексес Софтуер' разбере за противозаконно публикувани информации, то тя ще ги изтрие незабавно.

9.5.3 Изключва се всяка отговорност на 'Ексес Софтуер' за публикувани съдържания, особено за истинност, пълнота или надеждност на съдържанията, материалите или информациите.

9.6 Авторски права

9.6.1 Потребителят запазва всички права за публикуваните от него информации. Чрез поставянето на информация в платформата Madmoo.com и/или нейните игри респ. услуги потребителят дава на 'Ексес Софтуер' неизключителен, безплатен лиценз, който може да се оттегли по всяко време, за да представя, показва, репродуцира и разпространява тези съдържания на платформата Madmoo.com, респ. на страниците на игрите.

9.6.2 Освен това фирма 'Ексес Софтуер' няма право на ползване на публикуваните от потребителя информации. Фирма 'Ексес Софтуер' не е оправомощена да разпространява публикуваните информации извън Madmoo.com, респ. съответната страница на играта и услугата.

9.6.3 Публикуваните от потребителя информации на Madmoo.com могат да се видят в цял свят от трети лица чрез интернет. Потребителят заявява съгласието си за това при публикуване на информациите.

9.6.4 Този лиценз загубва своята валидност, когато потребителят изтрие съдържанията от платформата Madmoo.com или нейните услуги.

10 Претенции за недостатъци

10.1 Фирма 'Ексес Софтуер' предоставя на потребителя достъпа до игрите и услугите в съответно валидната им версия (цифра 1.2). Потребителят няма претенции за запазване или въвеждане на определено състояние / функционален обхват на игра и/или услуга. Потребителят съзнава, че предложените от 'Ексес Софтуер' игри и услуги – както и всеки софтуер – не могат да са напълно без грешки. Като обременени с недостатъци важат игрите, респ. услугите само, когато те могат да се играят респ. ползват с голямо затруднение и непрекъснато.

Евентуалните недостатъци на игрите, услугите или другите услуги и доставки потребителят трябва да документира винаги изразително като протоколира писмено появяващите се съобщения за грешки. Преди да направи съобщение за евентуална грешка, потребителят трябва да консултира ръководството на играта, респ. услугата и евентуално други предоставени от 'Ексес Софтуер' помощни средства за отстраняване на проблема (особено списъци с често задавани въпроси, дискусионни фори за проблемите). Потребителят трябва да подкрепи според възможностите си 'Ексес Софтуер' при отстраняване на недостатъците.

10.2 Потребителят трябва да рекламира недостатъците писмено пред Madmoo.com незабавно след тяхното откриване. В случай на очевидни недостатъци при стоки – и виртуални стоки – те трябва да се съобщят при 'Ексес Софтуер' в срок от две седмици след получаване на стоката. За да се спази срокът, е достатъчно навременното изпращане на стоката, респ. съобщаване за недостатъка. След изтичане на срока, без да се направи рекламация, е изключено предявяването на претенция за недостатъци. По причини, свързани с обезпечаване на доказателствата се препоръчва потребителят да отправи рекламациите към 'Ексес Софтуер' в писмена форма (по факс, писмо, е-мейл).

10.3 Изключени от гаранцията са по принцип такива грешки, които са възникнали поради външни влияния, грешка в обслужването, за която е отговорен потребителят, непреодолима сила или неизвършени от 'Ексес Софтуер' промени или други манипулации.

10.4 'Ексес Софтуер' не приема гаранции в правен смисъл.

11 Ограничение на отговорността

11.1 Фирма 'Ексес Софтуер' не отговаря за други щети освен за груба небрежност или умишлено причинени щети.Горепосочените изключения от отговорността не важат обаче за отговорност при нараняване на живота, тялото и здравето. Те не важат също, ако щетата се основава на нарушаване на кардинално или съществено задължение или нарушаване на гаранцията. Отговорността на фирма 'Ексес Софтуер' остава незасегната съгласно закона за отговорност на производителя, както и сферата на приложение на § 44 a от немския Закон за телекомуникациите.

11.2 Задължението за обезщетение при нарушаване на кардинално или съществено задължение е ограничено върху съответно предвидимата щета.

11.3 Размерът на предвидимата щета е ограничен до 200 € (Евро) на Account.

11.4 Горепосочените изключения респ. ограничения за отговорност важат и по отношение на отговорността на служителите, работниците, сътрудниците, представителите и помощниците при изпълнение на “Ексес Софтуер” особено в полза на акционерите, сътрудниците, представителите, органите и техните членове по отношение на личната отговорност.

11.5 Фирма 'Ексес Софтуер' носи отговорност за консултация само, когато зададените въпроси засягат съдържанието на офертата.

11.6 Фирма 'Ексес Софтуер' се дистанцира изрично от съдържанията на всички страници, в които има преки или непреки препратки (т. нар. „линкове”) към офертата на 'Ексес Софтуер'. За тях фирма 'Ексес Софтуер' не поема никаква отговорност. За съдържанието на тези сайтове отговарят съответните оференти на сайтовете.

12 Защита на личните данни

12.1 Нашата Декларация за поверителност описва как събираме и обработваме информацията, която ни предоставяте, когато използвате нашите игри и услуги. Вие разбирате, че чрез вашето ползване вие се съгласявате да събираме и използваме (както е посочено в Декларацията за поверителност) тази информация.

12.2 Фирма 'Ексес Софтуер' има право да предаде данните за отчитане на сметките на потребителя по всяко време на други оференти на услуги и трети лица, ако това е необходимо за определяне на таксите и за отчитане на сметките с потребителя. Фирма 'Ексес Софтуер' ще информира потребителя за името на третото лице. Фирма 'Ексес Софтуер' е оправомощена да предаде данните за отчитане на сметките на потребителя на третото лице, което е натоварено със сметките на третото лице, ако това е необходимо за тези цели. В противен случай фирма 'Ексес Софтуер' няма право да предава на трети лица нито данните на потребителя, нито съдържанието на личните съобщения без негово съгласие, ако не е задължена по закон да ги разкрие.

13 Заключителни разпоредби

13.1 Всички промени, допълнения или частичното или цялостното прекратяване на договора трябва да се извършва писмено, дори и промяната или анулирането на изискването за спазване на писмената форма.

13.2 Съдебната подсъдност е гр. София, ако потребителят промени своето местожителство или място на пребиваване извън Република България след сключване на договора. Това важи също и когато местоживеенето и мястото на пребиваване на потребителя не е известно при подаване на иска.

13.3 За сключените въз основа на тези Общи условия за ползване договори на фирма 'Ексес Софтуер' и произтичащите от тях претенции от всякакъв вид важи само правото на Република България като се изключат разпоредбите на единното право за закупуване на ОOН относно закупуването на движими вещи и като се изключи българското международно частно право.

13.4 Ако някои от разпоредбите на тези Общи условия за ползване и/или договора са или станат недействителни, то това не засяга валидността на останалите разпоредби.

София, Септември 15, 2009

„Ексес Софтуер” АД

бул. Симеоновско шосе 130

1700 София

България

e-mail: office (at) xs-software.com

Изпълнителен директор:

Христо Тенчев

Булстат: 200757660

Данъчен идент. № BG200757660